Vårt material

 

Följande material finns tillgängligt för föreningens medlemmar:

      Register över födda, vigda, döda samt ingresser till bouppteckningar från slutet av 1600-talet t.o.m. 1839 i följande 24 församlingar: Annelöv, Barsebäck, Billeberga, Borgeby, Dagstorp, Hofterup, Hög, Kävlinge, Lackalänga, Lilla Harrie, Löddeköpinge, Norra Nöbbelöv, Norra Skrävlinge, Norrvidinge, Saxtorp, Stora Harrie, Stångby, Stävie, Södervidinge, Vallkärra, Virke, Västra Hoby, Västra Karaby, Örtofta.  

 

      Som komplement till registerforskningen har föreningen mikrokort för ovannämnda församlingar fram till 1895.

 

      Kopierade och inbundna kyrkoarkivalier fr. o. m. 1895 t. o. m. 1925/1928  från Annelöv, Barsebäck, Billeberga, Dagstorp, Hofterup, Hög, Kävlinge, Lackalänga, Lilla Harrie, Löddeköpinge, Norra Skrävlinge, Norrvidinge, Saxtorp, Stora Harrie, Stävie, Södervidinge, Virke, Västra Karaby och Örtofta.  

För V. Hoby, Norra Nöbbelöv, Stångby och Vallkärra har mikrokort köpts in   för tiden 1895 t o m 1928. Borgeby finns på CD-skiva för tiden 1895 – 1932.

  

      Skifteskartor från verksamhetsområdets församlingar.

 

      Arkivalier och CD-skivor enligt särskilda förteckningar.

 

      Gravvårdsinventering med 1000 gravvårdar i 24 församlingar.

 

      Karl Larssons (Kalif foto i Furulund) fotosamling från 1950-talet och framåt med många personfoto. Även dubbletter som finns att köpa.

 

FÖRTECKNING ARKIVALIER OCH DONERADE SAMLINGAR                                 .

Lackalänga

Husförhörslängd 1876 – 1892, mantalslängd 1893. Kyrkostämmo- och skolråds- protokoll 1890-talet. 

  

Protokoll från skolbyggnadskommittén och kostnadsförslag 1890-talet. Original- manuskript av Skolan mitt i byn och av utställning av skolan. Program vid skolans 100 års jubileum 1993 och visor vid jubileet. 

Kartor: Lackalänga gata år 1771, Enskifte 1804, Lackalänga 14 och Furulunds tillkomst. 

Furulund

Lagfarter avfotograferade/kopierade vid LLA. 

Föreningens sammanställning av lagfarter ifrån bebyggelsens uppkomst. 

 

Henkelstorp  Protokoll och beskrivning över enskiftesdelningen till Henkelstorps by och sammanställning av Henkelstorps by.

 

Hög               Avskrift av enskifteshandlingarna för Högs by 1803-04 med kartor. 

                           Dansk-svenska jordeboken 1574 – 1750. Kyrkoböcker olika år 1686 – 1915.

 

Samlingar:   Anders Pålssons och hans hustrus samlingar från Lackalänga med de la Rose` släktutredning.

                   Ellen Maria Pålssons, född Christenssons, från Stävie samling med lagfarter, köpebrev,
                   bouppteckningar, testamente och handlingar rörande

                   begravning m.m. tillhörande Stävie nr 11 i Stävie by.

                   Yngve Perssons från Furulund samling med bl a underlaget till Lackalänga/Stävie sockenbok.

                   Petter Sjöbäcks från Kullen i Furulund samling.

                   Trolleholms smedja med foto och diverse handlingar.

                                Björnstorpssläkten från V. Karaby             

 

 

 

 

Föreningen har skifteskartor över följande församlingar:

 

ANNELÖV ................................ 1788, 1806, 1807

BARSEBÄCK ............................. 1832

BILLEBERGA ............................. 1763, 1765, 1766, 1794 -1797, 1807, 1810, 1846

BORGEBY ................................. 1780, 1783

DAGSTORP .............................. 1778, 1803, 1816, 1832

HOFTERUP ............................... 1795, 1828, 1758

HÖG ........................................ 1748 - 1750

KÄVLINGE ................................ 1793 - 1795

LACKALÄNGA .......................... 1769, 1776 –1777, 1779, 1804

LILLA HARRIE ........................... 1780, 1808

LÖDDEKÖPINGE ...................... 1786 - 1788, 1838

N. NÖBBELÖV .......................... 1774

N. SKRÄVLINGE ........................ 1775, 1778, 1798, 1834

NORRVIDINGE ......................... 1760, 1803, 1805, 1813

SAXTORP ................................. 1771, 1808

STORA HARRIE......................... 1779, 1781, 1783, 1785, 1806, 1822, 1840

STÅNGBY ................................. 1779

STÄVIE ..................................... 1748, 1778, 1808

SÖDERVIDINGE ........................ 1806

VALLKÄRRA ............................. 1773 - 1775, 1801, 1812

VIRKE ....................................... 1776, 1783 - 1784

VÄSTRA HOBY ......................... 1786, 1803

VÄSTRA KARABY ...................... 1755, 1780 - 1784, 1794, 1800, 1803, 1807, 1811

ÖRTOFTA ……………….……………..1827

 

 

Föreningen har även kartor och beskrivningar utgivna av Hushållningssällskapet i Malmöhus län 1913. Följande socknar finns:

 

BARSEBÄCKS SOCKEN

DAGSTORPS OCH SÖDERVIDINGE SOCKNAR

HOFTERUPS SOCKEN

HÖGS OCH KÄFLINGE SOCKNAR

LACKALÄNGA OCH STÄFVIE SOCKNAR

LILLA HARRIE OCH ÖRTOFTA SOCKNAR

LÖDDEKÖPINGE SOCKEN

STORA HARRIE, REMMARLÖFS OCH VIRKE SOCKNAR

VÄSTRA KARABY SOCKEN

 

 

 

Kort presentation av föreningens CD och DVD-skivor som finns i föreningslokalen och kan användas av medlemmarna.  Flera är inlagda på våra datorer. Utförlig beskrivning finns i lokalen.

Arkiv och  befolkning

NAD-skivan – Nationell Arkivdatabas 1998

Innehåller information om Sveriges arkiv. 165.000 arkivbildare finns i databasen med arkivregister, arkivförteckningar, SVAR – katalog. Till NAD finns tre referensdatabaser: Topografidatabas från 1600-talet, Administrativhistorisk databas, Adressregister till arkivförvarande institutioner.

NAD möjliggör sökningar som tidigare varit tidskrävande:

      Förekomst av olika arkiv och förvaring

      Arkiv som anknyter till särskild ort

      Arkiv från vissa tidsperioder

      Arkiv som behandlar yrke eller företag

      Arkiv med anknytning till person, förening eller ämne.

 

Sveriges befolkning 1880.

År 1860 började handlingar upprättas för Statistiska centralbyråns (SCB) räkning med avskrifter av husförhörslängder vid varje decennieskifte. Uppgifterna omfattar: För- och efternamn, födelseår, födelseförsamling/-län, -landskap eller land, yrke, boendeort/-församling, -län och –landskap och hushålls-/familjebild.

 

Sveriges befolkning 1890.

 

Sveriges befolkning 1900.

 

Sveriges befolkning 1910.

 

Sveriges befolkning 1970.

Komplett förteckning över kyrkbokskrivna i Sverige november 1970 (Västmanlands län 1971). Vill Du se vad som hände farmors syster, som var född i början av 1900-talet. Du vet hennes förnamn och födelsedatum men inte om hon var gift. Här får du fram födelseförsamling och var hon bodde hösten 1970, och även hennes namn som gift. Val av antingen personer på samma adress eller samma fastighet visar hur familjen i övrigt såg ut. Är Du intresserad av en speciell socken kan du dra ut en komplett mantalslängd för 1971 för boende i den socknen. Du kan även få fram alla som är födda i en viss socken och lever i Sverige 1970.

 

Sveriges befolkning 1980.

 

Sveriges befolkning 1990.

 

Sveriges dödbok version 7 för åren 1860-2017

 

Begravda i Sverige  Tidsomfattningen sträcker sig från några enstaka gravar från 14- och 15 hundra talen och ett 100-tal gravar från 1600-talet, till våren  2012. Sammanlagt 6,4 miljoner begravda finns med.

 

Svenska ortnamn år 2012.

Innehåller drygt 403.000 namn på städer, samhällen, byar, berg, sjöar och fyrplatser som förekommer på den topografiska (gröna) kartan, som har skalan 1:50.000, utom i fjälltrakterna där skalan är 1:100.000. Namnbasen är framtagen av Lantmäteriverket med utgångspunkt från de topografiska kartorna. Sökbar på namnens förled, mellanled och slutled.

 

Rosenbergs Geografiskt Statistiskt Handlexikon över Sverige.

Detta CD-lexikon bygger på en avskrift av originalutgåvan av ”Geografiskt - Statistiskt Handlexikon öfver Sverige”. De delar som fattas i nytrycket har därmed kommit med. Carl Martin Rosenberg utgav 1881-1883 detta värdefulla verk. Lexikonet upptar på ca 2.300 sidor uppgifter om landskap, län, stift, härader, städer, socknar, byar, gårdar m. fl. orter och platser. 

 

Emigranten 2001 består av följande 8 olika databaser som har med emigration att göra. 

 

Emihamn

Omfattar cirka 1,4 miljoner emigranter till Nordamerika, som utvandrat över följande hamnar:

Stockholm 1869-1940; Göteborg 1869-1951; Malmö 1874-1928; Norrköping 1859-1922;

Helsingborg 1929 1950; Kalmar 1881-1893; Köpenhamn 1868–1898; Hamburg 1850-1891.   Uppgifterna hämtade från passagerarlistor, som agenterna för resorna var ålagda att upprätta. Uppgifter om: efternamn, förnamn, kön, medresenärer, yrke/titel, ålder, födelse- eller hemförsamling, län, destination, utresedatum, utresehamn, källkod. Komplettering med åren 19301950 och med Helsingborg 1929-1950. Utökats med svenskar som rest över Hamburg 1850-1891 och Köpenhamn 1868-1898.

 

Emibas Göteborg 

Omfattar drygt 52.000 emigranter, vilka vid utvandringen var skrivna i dåvarande Göteborg och inrymmer församlingar från äldsta tiders kyrkböcker fram till 1950 med bl. a. följande uppgifter: efternamn, förnamn, kön, civilstånd, yrke/titel, destination, medresenärer, födelsetid, -församling och -län, hemförsamling och -adress, inflyttningsförsamling, -län och -tid samt i vissa fall föräldrarnas namn. Uppgifterna har hämtats ur kyrkobokföringens utflyttningslängder och församlingsböcker. 

 

Emisjö

Omfattar cirka 17.000 sjömän tillhörande sjömanshusen i Göteborg, Strömstad, Lysekil, Uddevalla och Marstrand, vilka i avmönstringsliggaren antecknats som rymda, avmönstrade eller döda utanför Europa 1812-1930. Innehåller efternamn, förnamn, födelseförsamling och -tid, län, hemförsamling, län, fartyg, hamn, land, yrke, tid och orsak till avmönstringen, källkod. 

 

Emipass

Omfattar drygt 16.000 poster och tidsperioden 1783-1860. Uppgifterna från utdrag ur passjournaler: Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik 1851-1860 (Riksarkivet, källkod A118), Flottans pensionskassas verifikationer för passageraravgifter 1817-1850 samt Göteborgs och Bohus läns landskanslis passjournaler 1783-1850. Innehåller efternamn, förnamn, ålder, hemförsamling, län, yrke, avresetid, destination och källkod.  

Emisal

Omfattar drygt 242.000 resande med Svenska Amerikalinjen 1915-1950. Uppgifterna har hämtats ur Svenska Amerikalinjens passagerarlistor för klass 1, cabin och turist. Innehåller efternamn, förnamn, civilstånd, titel, hemort, hemland, län, resdag, fartyg och hamnar.

 

 

Emiwasa

Omfattar drygt 43.000 personer som är eller har varit medlemmar i Wasa-Orden of America från 1808 och framåt. Innehåller efternamn, förnamn, födelsetid och -ort, län, yrke, hemstat, adress, dödsdag och ort, loge nr.  och medlemsskapsår. 

 

SAKA

Omfattar  cirka 2.000 svensk-amerikanska kyrkoarkiv från tidsperioden 1842-1967, som mikrofilmats av Svenska Emigrantinstitutet i Växjö. Innehåller bland annat uppgifter om ort/place, län/county, delstat, församling, tillkomstår, samfund. Mikrofilmerna tillgängliga för forskning på Svenska migrationscentret i Karlstad. Utlån endast till landsarkiv och universitetsbibliotek. 

 

Fartyg

Omfattar uppgifter om Wilsonlinjens ordinarie och extra emigrantångare med trafik mellan Göteborg och England åren 1850-1914. 

 

Material om Stockholm

 

Söderskivan

Söder i våra hjärtan – berättar om människor och miljöer på Söder i Stockholm 1870-1930. Ett fantastiskt hjälpmedel för den som har anor på Söder under denna tid.  

 

Klara

Klaraskivan för oss på en upptäcktsfärd runt sekelskiftet 1900 i Klarakvarteren i Stockholm med 380.000 personuppgifter. Skivan bygger på databasen Rotemannen för Klara församling, registrerad på Stockholms Historiska Databas, en enhet i Stockholms stadsarkiv.

 

Begravda i Stockholm

Cirka 480.000 personer redovisas med bl. a. namn, begravningsplats, födelse och dödsdatum + digitala kartor över de största begravningsplatserna.

 

Register till mantalsböcker 1800-1874 Stockholms stadsarkiv

 

Övrigt

Svenska Gods och Gårdar

Innehåller uppgifter om ca 74.000 gods och gårdar i Sydvästra Sverige omkring år 1945. Svenska gods och gårdar Skåne 1936-1937

 

Kugelbergska samlingen 

Kugelbergska samlingen omfattar drygt 21 600 bilder av materialets A4-ark med urklippta och inklistrade tidningsnotiser från 1880-talet och några år in på 1900-talet. De bortemot 200 000 notiserna, innehåller främst födelseannonser, dödsrunor, dödsannonser, vigselnotiser. Här finns också rikhaltiga uppgifter om emigranter och andra svenskar i fjärran länder.

 

Kronobergs Genealogiska Förenings databas 2013

Omfattar ca 1.125.000 personer. Register över födda fram till år 1907 och vigda fram till år 1927. Även dödregister finns. Dock innehåller materialet en del luckor.

 

Polisunderrättelser.

Sökbar PDF som innehåller personregister för hela Sverige 1901-1905.

 

 

CD skiva  Halmstad 100 år

Kartor, Människor och Bebyggelse i Halmstad för 100 år sedan.

 

Lokalt material

 

Katekismilängder

 

Harjagers härad

1684-1744 spridda år

Rönnebergs härad

1684-1744 spridda år     

Torna härad 

1683-1745 Spridda år

 

Bygden och Omkretsen

Består av över 2.500 foton från Kävlingebygden såsom konfirmationskort, skolkort och bilder från olika byar inom området. Materialet har framtagits Kenneth Malmgren i Dösjebro.

 

Gravvårdar på Högs kyrkogård år 2005

Utgiven av Högs by skifteslag. CD-skivan liksom boken ”Gravvårdar på Högs kyrkogård” upptar alla de gravvårdar som fanns i juni år 2005.

Register på efternamn, yrke, dödsår och fastighet gör det lätt att söka i registret.

 

Mitt hjärtas Malmö del 1 

Filmer från Malmö behandlar åren 1953 – 1965

 

Mitt hjärtas Malmö del 2

Filmer från Malmö behandlar åren 1936 – 1951

 

DVD skiva  Vårt Löddeköpinge – som vi minns det

Följ berättelsen i ord och bild om själva Löddeköpinge och en hel del om Hög, Barsebäckshamn, Vikhög och Dösjebro under 1900-talets första del innan den stora omdaningen av samhället påbörjades på 1960-talet.

 

CD-skiva utgiven av vår förening

Innehåller uppgifter om födda och vigda 1895-1939 samt döda 1895-1970 i samtliga Kävlinge kommuns 13 socknar + Annelöv och Saxtorp.

 

CD-skiva utgiven av Svalövsbygdens släkt- och folklivsforskarförening Födda och döda 1895-1936 från församlingar i nuvarande Svalövs kommun.

 

CD-skiva Välkommen till Kvärlöv

Minnen från en by – sammanställt av Lars Göran Nilsson

 

Häradsekonomisk karta

Söker du dina rötter? Vill du veta hur det såg ut i byn där dina förfäder växte upp? Häradsekonomisk karta gjordes från 1859 till slutet av 1930-talet. Den baserades på laga skifteskartor och ger en bra överblick över markanvändning, bebyggelse m.m.

 

Resenärer Ystad- Stettin/Stralsund/Greifswald/Wismar/Rostock/Lübeck.

G-gruppens första CD-skiva. Här kan du bl a finna namn och yrken på de som åkte över Östersjön mellan åren 1830 – 1861.

 

Brödåkraättlingarna

Brödåkraättlingarna består till största delen av resultat från Hans Håkanssons, Kävlinge, forskning under ett flertal år.

 

Skånska klockare, organister och skolemästare

Registret är sammanställt av uppgifter från bl. a. enskilda forskare, Hintzesamlingen, (GF), hembygdslitteratur, matriklar och klockarmålen i Lunds domkapitel

 

Skånes knektregister

Denna CD innehåller uppgifter om ca 66 000 knektar från följande regementen. Indelta ryttare vid Skånska Dragon- och husarregementena (ca 1710-1901). Indelta soldater vid Norra och Södra skånska infanteriregementena (1810-1901). Värvade ryttare vid Kronprinsens husarregemente (1758-1927).